سفارش تبلیغ
صبا
دوستی احمقان، چون سرابْ ناپدید می شود و چون مِه می پراکَنَد . [امام علی علیه السلام]

کعبه دیرینه عروس است عجب نی که بر او *** زلف پیرانه و خال رخ   برنا بینند  (1)

خاقانی

ای بانوی شرق و کعبه جود *** من بلبل مدح خوان   کعبه  (2)

خاقانی

راهی است ورا به کعبه مجد *** بی زحمت ناقه و   بیابان  (3)

خاقانی

کعبه قطب است و بنی آدم بنات النعش وار *** گرد قطب آسیمه سر شیدا   و حیران آمده

کعبه قطب استوگردون راست چون دستاس زال *** صورت دستاس را بر قطب دوران آمده

کعبه روغن خانه ای دان روز و شب گاو خراس *** گاو پیسه گرد روغن خانه گردان آمده

کعبه شمع و روشنان پروانه و گیتی لگن *** برلگن پروانه را بین مست جولان آمده

کعبه گنج است و سیاهان عرب ماران گنج *** گرد گنج آنک صف ماران فراوان آمده

کعبه شان شهد و کان زر رسته است ای عجب *** خیل زنبوران و مارانش نگهبان آمده(4)

خاقانی

مانی به عروس حجله بسته *** در حجله چارسو نشسته