سفارش تبلیغ
صبا
با دانش، به حکمت پی برده می شود . [امام علی علیه السلام]

چون همی خواستی گرفت احرام *** چه نیت کردی اندر آن تحریم

جمله برخود حرام کرده بدی *** هر چه مادون کردگار   قدیم  (3)

ناصر خسرو

چوعلمت هست خدمت کن چوبی علمان که زشت آید   *** گرفته چینیان احرام و مکی خفته در بطحاء  (4)

سنایی

حرم کعبه ملکش چو بنا کرد قضا *** شیر لبیک زد آهو بره احرام   گرفت  (5)

انوری

سپهر و مهر چو حجاج کعبه اسلام *** به عزم کعبه اسلام بسته اند   احرام (6)

ظهیر فارابی

پس قرص آفتاب به صابون زند مسیح *** کاحرام را ازار سپید است در خورش

خاقانی

بینی به موقف عرفات آمده مسیح *** از آفتاب جامه احرام در برش(7)

خاقانی

لبیک بر کشیده احرامیان راهش *** چون حربیان به غوغاچون خاکیان به محشر(8)

نظامی


91/3/24::: 11:47 ص
نظر()